Международен транспорт и спедиция Румяна Хинкова. Цена дизел 2.55 лв./л . Зарядна станция 0.66лв. kW/h

Проект № BG16RFOP002-2.077-1059-C01

Проект: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на ико-номическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: ЕТ РУМЯНА ХИНКОВА  

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.  

Начало: 25.01.2021г.
Край: 25.04.2021г.

 

ПРОЕКТ: BG16RFOP002-2.077-1059-C01

 

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 25.01.2021 г. ЕТ РУМЯНА ХИНКОВА сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1059-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът е на стойност 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Тези категории предприятия са основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство, както и за гарантиране на стабилен икономически растеж и устойчива заетост. В тази връзка фокусът на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. от Приоритетна ос 2 на ОПИК, е насочен към икономическите единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно средните предприятия.

Очакваните резултати, от подкрепата за ЕТ РУМЯНА ХИНКОВА по настоящата процедура, се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и постигане на стабилност на работните места.

Продължителността на проекта е 3 месеца, като стартира на 25.01.2021г. и приключва на 25.04.2021г.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект BG16RFOP002-2.077-1059-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Нагоре